Măsuri asumate

Icon

Masurile Guvernului Boc de stimulare economica

,,Puteam şi noi să fim populişti, să închidem ochii şi să ne împrumutăm la nesfârşit pentru a menţine un nivel al ajutoarelor sociale care nu are acoperire în realitate, doar împrumutând ţara la nesfârşit. Însă, am luat o decizie de a încerca să ajustăm statul, să funcţioneze cu câţi bani are, în funcţie de nevoile lui reale. De aceea este acum procesul de restructurare a domeniului public în România, al sectorului public sau al sectorului bugetar.

În perioada decembrie 2008 – martie 2010, de la 1.396.000 de oameni în sectorul bugetar am ajuns la 1.360.000, 36.000 de oameni au plecat din sectorul bugetar. Acum, pe baza standardelor de cost pe care le impunem în toate domeniile, vor mai fi disponibilizări importante în sectorul public pentru a avea un stat funcţional, bine dimensionat, în raport cu nevoile ţării şi ale cetăţeanului.” Emil Boc

I. COMPONENTA ECONOMICĂ

Nr.crt Denumire măsură Stadiu implementare Observaţii
1. Tratarea veniturilor în perioada de şomaj tehnic (maxim trei luni), după cum urmează: din punct de vedere al angajatului – ca venituri de natură non – salarială şi aplicarea regimului corespunzător de impozitare; din punct de vedere al angajatorului: scutirea de la plata contribuţiilor către bugetul de stat şi al asigurărilor sociale. Măsura a fost realizată prin adoptarea OUG nr. 28/2009 privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială.

Prin OUG nr. 4/2010, pe perioada suspendării temporare a activităţii, totale sau parţiale, a unui agent economic, statul va susţine de la buget plata tuturor contribuţiilor de asigurări sociale, urmând ca salariatul să primească 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. De asemenea, salariatul este scutit de plata impozitului pe venit. Facilităţile privind şomajul tehnic se aplică pentru 90 de zile calendaristice, începând cu luna februarie.

Măsura vizează reducerea sarcinii fiscale pentru agenţii economici aflaţi în dificultate.
2. Sprijinirea firmelor care angajează şomeri pe locuri de muncă nou – create prin scutirea de la plata Contribuţiei de Asigurări Sociale. Angajatorii care încadrează în muncă şomeri în cursul anului 2010 vor putea beneficia, pe o perioadă de 6 luni, de scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale aferente şomerilor încadraţi, datorate de angajatori potrivit legii. Numărul total de persoane angajate ca urmare a OUG 13/2010 la data de 30 iunie este de 2092, iar numărul angajatorilor beneficiari ai OUG 13/2010 este de 1250.
3. Programul „Prima casă”. De la începutul Programului „Prima Casă” şi până la data de 15.07.2010 au fost acordate un număr de 24.277 garanţii în valoare de 1.017,7 mil euro. Programul iniţial s-a extins şi pentru construcţiile noi, iar plafonul s-a majorat la 75 mii euro/ beneficiar pentru construcţii noi. Total „Prima Casă 1” şi „Prima Casă 2”, de la începutul programului şi până în data de 18.05.2010, au fost primite un număr de 20.809 solicitări de garantare în valoare de 865 mil euro, din care au fost acordate un număr de 20.486 garanţii în valoare de 851,8 mil euro.
4. Sprijinirea IMM-urilor prin intermediul Fondului de Garantare şi Contragarantare a IMM. În şedinţa din 23 iunie 2010 Guvernul a aprobat un Memorandum pentru capitalizarea suplimentară a FNGCIMM cu 46 milioane de euro. Va creşte astfel capacitatea firmelor de a accesa banii necesari cheltuielilor proprii pentru derularea proiectelor finanţate din fonduri structurale. Până în prezent FNGCIMM a acordat 10.400 garanţii, în valoare de 643 mil. Euro, ceea ce reprezintă crearea şi menţinerea a 139.000 locuri de muncă.
5. Oferirea de garanţii guvernamentale pentru beneficiarii proiectelor finanţate din fonduri structurale în domenii prioritare pentru economia românească. În derulare. Actul normativ adoptat (H.G. 175/03.03.2010) stabileşte plafonul total al garanţiilor ce pot fi emise în 2010, care sunt la nivelul sumei de 300 milioane euro. Finanţarea garantată în cadrul programului este de 80% din valoarea creditului, care poate fi în euro sau lei. Perioada de tragere a finanţării este de maxim 4 ani. Programul se va desfăşura prin intermediul Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii.
6. Sprijinirea asociaţilor de proprietari prin garanţii de stat pentru contractarea creditelor în vederea reabilitării termice a locuinţelor. S-a aprobat OUG nr. 69/2010 privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală. Normele metodologice de aplicare a OUG sunt în curs de adoptare.
7. Scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile. Va creşte numărul firmelor care vor putea beneficia de schemele de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile, printr-o măsură promovată de guvern (H.G.).

S-au modificat condiţiile de eligibilitate în sensul scăderii pragurilor iniţiale (minim 30 milioane euro şi minim 300 locuri de muncă), astfel se vor avea în vedere trei categorii de proiecte eligibile:

a) investiţii între 10 – 20 milioane euro, inclusiv, şi minim 100 de noi locuri de muncă;

b) investiţii între 20 – 30 milioane euro, inclusiv şi minim 200 de noi locuri de muncă;

c) investiţii care depăşesc 30 milioane euro şi minim 300 de noi locuri de muncă.

Este vorba de aproximativ 200 de milioane de euro, care pot susţine şi crea 5.000 de locuri de muncă.

Prin scăderea pragului minim al valorii investiţiei, în categoria beneficiarilor se pot încadra şi întreprinderile mici şi mijlocii.

Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor pentru realizarea unei investiţii iniţiale.

8. Sprijinirea IMM-urilor prin acordarea de ajutoare de stat în valoare de maxim 200 mii euro (ajutoare de minimis). Prin H.G nr 631/2009 pentru modificarea şi completarea H.G. Nr 1164/2007 a fost suplimentat bugetul alocat schemei de minimis de la 5 milioane euro la 100 milioane de euro, ceea ce implică majorarea numărului IMM-urilor beneficiare de ajutoare de minimis.

Prin H.G. nr. 803/2009 pentru modificarea H.G. nr 1164/2007 a fost extinsă lista domeniilor de activitate eligibile la toate domeniile permise de Regulamentul CE nr. 1998/2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul ajutoarelor de minimis.

În limita bugetului total al schemei de minimis, în perioada 2008-2010, au fost emise Acorduri de principiu pentru finanţare pentru un număr de 904 IMM-uri.

Până în prezent au fost efectuate plăţi după cum urmează:

– în anul 2008 – 1,8 mil. lei;

– în anul 2009 – 16,2 mil. lei;

– în anul 2010 – 24,8 mil. lei.

Conform Acordurilor de principiu pentru finanţare emise, se estimează că în semestrul II al anului 2010 urmează să se efectueze plăţi în sumă de 214,3 mil. lei, iar în anul 2011 urmează să se efectueze plăţi în sumă de 167,6 mil. lei.

9. Amânarea la plată a obligaţiilor restante ale agenţilor economici afectaţi de criza economico – financiară. Prin OUG 92/2009 a fost aprobată amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico – financiare pentru toţi contribuabilii care în septembrie 2008 nu înregistrează obligaţii restante şi care la data depunerii cererii de amânare aveau îndeplinite obligaţiile declarative, nu au fapte înscrise în cazierul fiscal.

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2010 – una dintre cele mai importante noutăţi legislative aduse Codului de procedură fiscală, care a venit în sprijinul mediului de afaceri cu un sistem mai flexibil, constă în diminuarea, de la 1 iulie 2010 a nivelului de sancţionare pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale.

Prin această ordonanţă de urgenţă s-a renunţat la majorarea de întârziere de 0,1% pe zi de întârziere, stabilind un nivel al dobânzii de 0,05% pe zi de întârziere, care să nu constituie o cauză de împovărare a contribuabililor, prin raportare la nivelul dobânzii bancare, şi totodată perceperea unei penalităţi de întârziere care poate ajunge la cel mult 15% din obligaţiile fiscale principale rămase nestinse.

10. Încurajarea investiţiilor prin neimpozitarea profitului reinvestit. Se aplică începând cu 1 octombrie 2009. Măsura încurejează investiţiile în echipamenete tehnologice, în vederea creşterii competitivităţii industriei autohtone.
11. Aplicarea unei cote reduse de TVA de 5% pentru achiziţionarea unei locuinţe sociale. Se menţine pentru anul 2010. În ciuda modificării regimului TVA, cota redusă de 5% pentru construcţia de locuinţe sociale de până la 120 de metri pătraţi se menţine.
12. Achitarea datoriilor administraţiei centrale către agenţii economici: facturi restante şi lucrări recepţionate şi nefacturate. În trimestrul I 2009, MFP a asigurat plata tuturor facturilor restante aferente anului 2008, ale administraţiei publice centrale.

Guvernul a aprobat, în şedinţa din 16 iunie 2010, un act normativ pentru sprijinirea firmelor care au datorii la stat..

Ordonanţa de urgenţă privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie prevede împrumutul către autorităţile locale a 360 de milioane de euro în vederea achitării obligaţiilor restante către diverşi agenţi economici furnizori de bunuri, servicii şi lucrări
13. Reducerea/eliminare/comasare a unui număr de taxe şi tarife cu caracter nefiscal. Până în prezent au fost eliminate aproximativ 215 taxe şi tarife cu caracter nefiscal. Procesul de reducere, eliminare, comasare continuă. Vor mai fi eliminate pe parcursul acestui an şi alte taxe şi tarife cu caracter nefiscal.
14. Menţinerea cotei unice de impozitare la 16%. Se menţine şi pentru anul 2010. Rata de taxare a impozitul pe profit în România este de 16%, printre cele mai scăzute din Europa.

II. ALTE MĂSURI CU IMPACT ASUPRA MEDIULUI DE AFACERI

1. Eliminarea impozitului minim Se va realiza în toamna anului 2010. Impozitul minim şi-a produs efectul dorit
2. Monitorizarea absorbţiei fondurilor europene. Prezentarea unui raport lunar sub forma unei Carte Albe a absorbţiei fondurilor europene. Fiecare autoritate de implementare va prezenta lunar un raport transparent privind absorbţia fondurilor structurale, care va cuprinde în principal evaluări punctuale pe programe şi proiecte, precum şi principalele probleme identificate şi modalităţi de ajustare.
3. Sprijinirea tinerilor întreprinzători. Proiectul de lege elaborat de Ministerul Economiei se va finaliza în toamna anului 2010. Proiect de lege privind schema ajutorului de stat pentru tinerii întreprinzători.
4. Simplificarea mecanismelor birocratice Unificarea declaraţiilor, începând cu 1 ianuarie 2011.
5. Salarizarea unitară. Implementarea procesului de salarizare unitară, început în 2009, se va finaliza în anul 2010. Va crea un cadru coerent de salarizare a personalului plătit din fonduri publice în România
6. Eliminarea pensiilor care nu au la bază principiul contributivităţii. Se reevaluează un număr de aproximativ 200.000 de pensii speciale, cu excepţia magistraţilor, potrivit deciziei Curţii Constituţionale. De asemenea, se reevaluează pensiile acordate abuziv pe motiv de boală.
7. Adoptarea celor patru coduri, din domeniul justiţiei. S-au adoptat cele patru coduri: Codul penal, Codul Civil, Codul de Procedură Civilă, Codul de Procedură Penală, ce vor avea un impact important asupra mediului de afaceri, precum şi a cetăţeanului. Legile de implementare a celor patru coduri se află în proces de elaborare.
8. Procesul de descentralizare în domeniul sănătăţii, educaţiei şi administraţiei publice locale. În curs de implementare.
9. Implementarea Legii Parteneriatului Public – Privat. Guvernul va elabora Normele de aplicare a Legii Parteneriatului Public – Privat. Legea a fost adoptată de Parlament

One Response

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Video

Categorii

RSS COGITUS

  • A apărut o eroare; probabil fluxul nu funcționează. Încearcă din nou mai târziu.

Arhiva articole

aprilie 2020
L M M J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
%d blogeri au apreciat: