Măsuri asumate

Icon

Programul Prima Casa

Norme Metodologice

 

Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri
Ordinul 1132 din 10 iunie 2010 (Ordinul 1132/2010)

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului intreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea programului “Prima casa” si a Conventiei de garantare si pentru reglementarea unor masuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casa”

Publicat in Monitorul Oficial 407 din 18 iunie 2010 (M. Of. 407/2010)

Nr. 1.814/1.132

Ministerul Finantelor Publice
Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

In vederea reglementarii conditiilor necesare pentru acordarea de garantii pentru constructia de locuinte in cadrul programului “Prima casa”, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului “Prima casa”, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere prevederile art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 4 si 24 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casa”, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 9 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, ministrul finantelor publice si ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emit prezentul ordin.

Art. I. – Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului intreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea programului “Prima casa” si a Conventiei de garantare si pentru reglementarea unor masuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casa”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 469 din 7 iulie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza asa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 22, cu urmatorul cuprins:
“Art. 22. – Se aproba Conventia de garantare pentru constructia de locuinte, prevazuta in anexa nr. 5, care face parte integranta din prezentul ordin.”
2. In anexa nr. 3, la articolul 1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
“(21) Potrivit Programului, FNGCIMM garanteaza, in numele si in contul statului, creditele acordate persoanelor fizice pentru constructia unei locuinte care face parte din una dintre categoriile prevazute la art. 2 lit. d) si e) din Hotararea Guvernului nr. 717/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.”
3. In anexa nr. 3, la articolul 2, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:
“d1) aproba preluarea finantarii garantate si a locuintei de catre o persoana fizica ce indeplineste criteriile de eligibilitate in cadrul Programului. Preluarea se poate aproba in cazuri temeinic justificate, in scopul prevenirii executarii garantiilor de stat, pe baza cererii motivate a finantatorului, cu consultarea prealabila a FNGCIMM;”.
4. Anexa nr. 4 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
5. Dupa anexa nr. 4 se introduce o noua anexa, anexa nr. 5, ce are cuprinsul prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. II. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministerul Finantelor Publice
Ordinul 1814 din 10 iunie 2010 (Ordinul 1814/2010)

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului finantelor publice si al ministrului intreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea programului “Prima casa” si a Conventiei de garantare si pentru reglementarea unor masuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casa”

Publicat in Monitorul Oficial 407 din 18 iunie 2010 (M. Of. 407/2010)

Nr. 1.814/1.132

Ministerul Finantelor Publice
Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri

In vederea reglementarii conditiilor necesare pentru acordarea de garantii pentru constructia de locuinte in cadrul programului “Prima casa”, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului “Prima casa”, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere prevederile art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul art. 4 si 24 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casa”, cu modificarile si completarile ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 9 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.634/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, ministrul finantelor publice si ministrul economiei, comertului si mediului de afaceri emit prezentul ordin.

Art. I. – Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului intreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Conventiei privind implementarea programului “Prima casa” si a Conventiei de garantare si pentru reglementarea unor masuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casa”, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 469 din 7 iulie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza asa cum urmeaza:

1. Dupa articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 22, cu urmatorul cuprins:
“Art. 22. – Se aproba Conventia de garantare pentru constructia de locuinte, prevazuta in anexa nr. 5, care face parte integranta din prezentul ordin.”
2. In anexa nr. 3, la articolul 1, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
“(21) Potrivit Programului, FNGCIMM garanteaza, in numele si in contul statului, creditele acordate persoanelor fizice pentru constructia unei locuinte care face parte din una dintre categoriile prevazute la art. 2 lit. d) si e) din Hotararea Guvernului nr. 717/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.”
3. In anexa nr. 3, la articolul 2, dupa litera d) se introduce o noua litera, litera d1), cu urmatorul cuprins:
“d1) aproba preluarea finantarii garantate si a locuintei de catre o persoana fizica ce indeplineste criteriile de eligibilitate in cadrul Programului. Preluarea se poate aproba in cazuri temeinic justificate, in scopul prevenirii executarii garantiilor de stat, pe baza cererii motivate a finantatorului, cu consultarea prealabila a FNGCIMM;”.
4. Anexa nr. 4 se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
5. Dupa anexa nr. 4 se introduce o noua anexa, anexa nr. 5, ce are cuprinsul prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. II. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Sursa: Legestart.ro

OUG 30/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului Prima casa. Ordonanta de urgenta nr. 30/2010

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 243 din 16 aprilie 2010

Avand in vedere:

# necesitatea adoptarii unor masuri de natura sa permita acordarea de garantii pentru constructia de locuinte in cadrul programului, care sa raspunda unei necesitati sociale;
# ca masurile a caror reglementare nu poate fi amanata sunt destinate contracararii principalelor efecte ale crizei financiare, in principal pentru a stopa scaderea volumului investitiilor, contractia tuturor industriilor adiacente sectorului imobiliar si implicit disponibilizarile de personal;
# ca este necesara, de asemenea, adoptarea masurilor propuse in regim de urgenta pentru a putea permite executarea silita a locuintelor grevate de ipoteci legale de rangul I instituite in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice;
# faptul ca, datorita caracterului sezonier al constructiilor, sustinerea cresterii economice pe termen scurt si mediu se poate realiza pe calea acordarii de credite pentru persoanele care doresc sa construiasca o locuinta, iar neadoptarea masurilor propuse ar avea consecinte negative asupra dezvoltarii sectorului constructiei de locuinte, tinand cont de faptul ca, in lipsa unor reglementari adecvate nu este posibila asigurarea unei garantari corespunzatoare a statului roman si acordarea efectiva de garantii de stat pentru constructia de locuinte in cadrul programului, intrucat toate aceste elemente vizeaza interesul public, iar reglementarea acestora nu poate fi amanata, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului Prima casa, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 4 iunie 2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatele (1)�(3) si (8) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“Art. 1
(1) Se aproba programul “Prima casa”, denumit in continuare Programul, ca program guvernamental care are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achizitia sau construirea unei locuinte prin contractarea de credite garantate de stat. Locuintele pot fi construite de beneficiari care detin in proprietate terenul pe care urmeaza sa se construiasca locuinta sau prin asociatii fara personalitate juridica, constituite din minimum 7 beneficiari, dintre care cel putin unul este proprietarul terenului pe care urmeaza sa se construiasca locuintele.
(2) Beneficiarul Programului este persoana fizica ce indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) pana la data solicitarii creditului nu a detinut in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia nicio locuinta, indiferent de modul si de momentul in care a fost dobandita;
b) achizitioneaza sau construieste o singura locuinta, printr-un credit acordat si garantat in conditiile Programului;
c) are calitatea de imprumutat in raport cu finantatorul.
(3) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 109/2008, cu modificarile ulterioare, Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa mandateze Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii in vederea emiterii de garantii in numele si in contul statului, in favoarea bancilor care acorda credite persoanelor fizice pentru achizitia sau construirea unei locuinte in cadrul Programului.
………………………………………….
(8) Creantele rezultate din garantiile acordate si platite institutiilor de credit in cadrul Programului sunt asimilate creantelor bugetare a caror recuperare prin executare silita se efectueaza de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, conform procedurii reglementate de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care se aplica in mod corespunzator.”

2. La articolul 1, dupa alineatul 7 se introduc patru noi alineate, alineatele (7^1)�(7^4), cu urmatorul cuprins:
“(7^1) In baza contractului de garantare, asupra terenului pe care urmeaza sa se construiasca locuinta in cadrul Programului, precum si asupra locuintei viitoare si a celei construite de beneficiarul individual se instituie urmatoarele sarcini:
a) un drept de ipoteca legala de rangul I in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, pe toata durata garantiei, cu notarea interdictiei de instrainare a locuintei si a terenului pe o perioada de 5 ani, precum si a interdictiei de grevare a acestora cu orice alte sarcini, cu exceptia celei prevazute la lit. b), pe toata durata garantiei;
b) un drept de ipoteca legala de rangul II in favoarea bancii finantatoare, pe toata durata garantiei.

(7^2) In baza contractului de garantare, asupra terenului pe care urmeaza sa se construiasca locuintele in cadrul Programului, precum si asupra locuintelor viitoare si a celor construite prin asociatii fara personalitate juridica se instituie urmatoarele sarcini:
a) un drept de ipoteca legala de rangul I in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, pe toata durata garantiei, cu notarea interdictiei de instrainare a locuintei si a terenului, cu exceptia instrainarii cotei-parti de teren aferente fiecarei locuinte construite catre oricare dintre membri asociatiei, pe o perioada de 5 ani, precum si a interdictiei de grevare a locuintei si a terenului cu orice alte sarcini, cu exceptia celei prevazute la lit. b, pe toata durata garantiei;
b) un drept de ipoteca legala de rangul II in favoarea bancii finantatoare, pe toata durata garantiei.

(7^3) Prevederile art. 1775 din Codul civil nu se aplica ipotecilor instituite pentru garantarea creditelor pentru construirea de locuinte in cadrul Programului. Ipoteca instituita in conditiile alin. (7^1) lit. a), respectiv alin. (7^2) lit. a), asupra locuintei, respectiv asupra locuintelor viitoare, se intabuleaza dupa ce in prealabil a fost notata autorizatia de construire in cartea funciara.

(7^4) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), (7^1) si (7^2), Ministerul Finantelor Publice poate aproba preluarea finantarii garantate si a locuintei de catre o persoana fizica ce indeplineste criteriile de eligibilitate in cadrul Programului in conditiile stabilite in normele de implementare.”

3. La articolul 1, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu urmatorul cuprins:
“(8^1) Dispozitiile art. 154 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile in cazul executarii silite pentru stingerea creantelor datorate bugetului de stat rezultate din executarea garantiilor emise in numele si in contul statului in favoarea bancilor care acorda credite persoanelor fizice pentru achizitia sau construirea unei locuinte in cadrul Programului.”

4. La articolul 1, alineatul 11 se abroga.

5. Articolul 2 se abroga.

Art. II

Solicitarilor de acordare a unei finantari garantate in cadrul Programului, aflate in curs de analiza la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, li se aplica dispozitiile legale in vigoare la data depunerii lor.

Art. III

Prevederile art. 1 alin. (8) si (8^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 se aplica si executarilor silite aflate in curs la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta

Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Sursa: Dreptonline.ro

HG 119/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa. Hotararea nr. 119/2010

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 117 din 23 februarie 2010

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. I
Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casa”, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 2
Beneficiarii pot achizitiona sau construi in cadrul programului urmatoarele tipuri de locuinte:
a) locuinte finalizate, destinate achizitionarii, inclusiv pe cele construite si date in exploatare prin programele derulate de Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL);
b) locuinte nefinalizate, aflate in diverse faze de constructie, destinate achizitionarii, inclusiv pe cele construite prin programele derulate de ANL;
c) locuinte noi, destinate achizitionarii dupa finalizare, inclusiv pe cele construite prin programele derulate de ANL;
d) locuinte viitoare, care urmeaza sa se construiasca de catre beneficiari individuali, inclusiv pe cele care se construiesc prin programele derulate de ANL;
e) locuinte care urmeaza sa se construiasca prin asociatii fara personalitate juridica constituite de minimum 7 beneficiari.”

2. La anexa nr. 1, la articolul 3, dupa alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu urmatorul cuprins:
“(2^2) Pentru anul 2010, plafonul garantiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, este de 700 milioane euro.”

3. La anexa nr. 1, la articolul 4, literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“b) evidenta portofoliului de garantii pe categorii de garantii individuale;
c) raportarea periodica a portofoliului de garantii pe categorii de garantii individuale;”.

4. La anexa nr. 1, la articolul 5, dupa litera a) se introduce o noua litera, litera a^1), cu urmatorul cuprins:
“a^1) teren aferent locuintei � terenul compus din una sau mai multe parcele alaturate, cu sau fara constructii, identificate printr-un numar cadastral si un numar de carte funciara, pe care sunt sau urmeaza sa se amplaseze, in conformitate cu documentatiile de urbanism aprobate, constructii avand destinatia principala de locuit, caile de acces, precum si anexele gospodaresti, facilitatile, dependintele, dotarile si utilitatile aferente locuintelor, care nu sunt incluse in acestea, dupa caz;”.

5. La anexa nr. 1, la articolul 5, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“e) finantare garantata pentru locuintele prevazute la art. 2 lit. a) din hotarare � credit acordat persoanelor fizice in cadrul programului, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar in baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din pretul de achizitie prevazut in antecontractul de vanzare-cumparare, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei, daca pretul de achizitie a locuintei este mai mic sau egal cu 60.000 euro sau maximum 57.000 euro, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei, daca pretul de achizitie a locuintei este mai mare de 60.000 euro;”.

6. La anexa nr. 1, la articolul 5, dupa litera e) se introduc patru noi litere, literele e^1), e^2), e^3) si e^4), cu urmatorul cuprins:

“e^1) finantare garantata pentru locuintele prevazute la art. 2 lit. b) din hotarare � credit acordat persoanelor fizice in cadrul programului, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar in baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din pretul de achizitie prevazut in antecontractul de vanzare-cumparare, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei, daca pretul de achizitie a locuintei este mai mic sau egal cu 60.000 euro sau maximum 57.000 euro, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei, daca pretul de achizitie a locuintei este mai mare de 60.000 euro;

e^2) finantare garantata pentru locuintele prevazute la art. 2 lit. c) din hotarare � credit acordat persoanelor fizice in cadrul programului, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar in baza contractului de credit, care va acoperi maximum 95% din pretul de achizitie prevazut in antecontractul de vanzare-cumparare, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei, daca pretul de achizitie a locuintei este mai mic sau egal cu 70.000 euro sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei, daca pretul de achizitie a locuintei este mai mare de 70.000 euro;

e^3) finantare garantata pentru locuintele prevazute la art. 2 lit. d) din hotarare � credit acordat persoanelor fizice in vederea construirii de locuinte in cadrul programului, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiari in baza contractelor de credit, care va acoperi maximum 95% din valoarea prevazuta in contractele de construire a locuintelor, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din devizul estimativ de lucrari, anexa la contractul de construire a locuintei, daca valoarea de constructie a locuintei este mai mica sau egala cu 70.000 euro sau maximum 66.500 euro, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din devizul estimativ de lucrari, anexa la contractul de construire a locuintei, daca valoarea de constructie a locuintei este mai mare de 70.000 euro;

e^4) finantare garantata pentru locuintele prevazute la art. 2 lit. e) din hotarare � credit acordat fiecareia dintre persoanele fizice asociate in vederea construirii a cate unei locuinte in cadrul programului, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiari in baza contractelor de credit, care va acoperi maximum 95% din valorile prevazute in contractele de construire a locuintelor, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din devizul estimativ de lucrari, anexa la contractul de construire a locuintei, daca valoarea de constructie a locuintei este mai mica sau egala cu 75.000 euro sau maximum 71.250 euro, dar nu mai mult decat valoarea rezultata din devizul estimativ de lucrari, anexa la contractul de construire a locuintei, daca valoarea de constructie a locuintei este mai mare de 75.000 euro.”

7. La anexa nr. 1, la articolul 5, literele o) si p) se abroga.

8. La anexa nr. 1, la articolul 6, litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“f) are valoare determinata, initial egala cu 95% din valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei/devizul estimativ de lucrari, anexa la contractul de construire, mai putin avansul, fara a depasi 60.000 euro pentru locuintele din categoria celor prevazute la art. 2 lit. a) si b) din hotarare, 70.000 euro pentru locuintele din categoria celor prevazute la art. 2 lit. c) si d) din hotarare, respectiv 75.000 euro pentru locuintele prevazute la art. 2 lit. e) din hotarare, dupa caz, sau echivalentul in lei; raportul de evaluare va fi intocmit de un evaluator autorizat, agreat de finantator;”.

9. La anexa nr. 1, articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Art. 10
Garantiile pentru locuintele prevazute la art. 2 lit. a)�c) din hotarare sunt garantate cu ipoteca legala de rang I asupra locuintelor achizitionate prin program, in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, valabila pe toata durata finantarii, cu notarea in cartea funciara a interdictiei de instrainare a acestora pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pe toata durata finantarii.
In cazul primirii de catre finantator a comunicarii respingerii cererii de plata a garantiei de la FNGCIMM, in temeiul conventiei de garantare, finantatorul are dreptul sa inscrie in cartea funciara privilegiul reglementat de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciara a ipotecii legale instituite in favoarea statului roman.”

10. La anexa nr. 1, dupa articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu urmatorul cuprins:
“Art. 10^1
Garantiile pentru locuintele prevazute la art. 2 lit. d) si e) din hotarare sunt garantate de la data semnarii receptiei la terminarea lucrarilor cu ipoteca legala de rang I asupra locuintelor achizitionate prin program, in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, valabila pana la indeplinirea tuturor obligatiilor beneficiarului fata de finantator, cu notarea in cartea funciara a interdictiei de instrainare a acestora pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pana la indeplinirea tuturor obligatiilor beneficiarului fata de finantator. Pana la data receptiei finale a locuintelor, garantiile sunt garantate cu ipoteci legale de rang I asupra terenurilor proprietate a beneficiarului individual, respectiv proprietate a unui membru al asociatiei, instituite in baza legii in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, valabile pana la indeplinirea tuturor obligatiilor beneficiarului fata de finantator, cu notarea in cartea funciara a interdictiei de instrainare a acestora pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pana la indeplinirea tuturor obligatiilor beneficiarului fata de finantator.”

11. La anexa nr. 1, la articolul 17, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) Dupa efectuarea platii prevazute la alin. (1), Ministerul Finantelor Publice informeaza FNGCIMM, care intocmeste un inscris prin care se individualizeaza creanta bugetara rezultata prin plata, exprimata in moneda nationala, si data scadentei acesteia, respectiv a 31-a zi de la data efectuarii platii valorii de executare a garantiei. Inscrisul, impreuna cu dovada comunicarii acestuia catre debitorul beneficiar al finantarii garantate, contractul de garantare, precum si documentele care au stat la baza acordarii garantiei se inainteaza organelor competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a caror raza teritoriala are domiciliul fiscal debitorul persoana fizica, in vederea efectuarii procedurii de executare silita.”

12. La anexa nr. 1, capitolul VI se abroga.

13. La anexa nr. 1, articolul 25 se abroga.

14. La anexa nr. 2, la articolul 1, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“a) fac dovada cu declaratia autentificata pe propria raspundere ca la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului �Prima casa�, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, nu au detinut si nu detin, individual sau in comun, impreuna cu sotii lor ori cu alte persoane, in proprietate o locuinta, indiferent de modul in care a fost dobandita, cu exceptia cotelor-parti din locuintele dobandite prin mostenire, si nici nu au achizitionat dupa aceasta data o locuinta, indiferent de modul de dobandire;”.

15. La anexa nr. 2, la articolul 1, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera b^1), cu urmatorul cuprins:
“b^1) locuinta care se achizitioneaza in cadrul programului se incadreaza in una dintre clasele A, B sau C de eficienta energetica. Criteriul este aplicabil incepand cu data intrarii in vigoare a prevederilor art. 23 din Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor;”.

16. La anexa nr. 2, la articolul 1, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“d) dispun de un avans de minimum 5% din pretul de achizitie a locuintei, care acopera diferenta dintre pretul de achizitie a locuintei rezultat din antecontractul de vanzarecumparare si finantarea garantata;”.

17. La anexa nr. 2, la articolul 2, literele b), e), i) si k) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
# “b) costul total al finantarilor acordate in cadrul programului se compune din: rata dobanzii EURIBOR la 3 luni plus o marja de maximum 4,00% pe an pentru creditele in euro si ROBOR la 3 luni plus o marja de maximum 2,50% pe an pentru creditele in lei; marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de catre finantator;
# comisionul de gestiune datorat FNGCIMM de 0,37% pe an, calculat la soldul finantarii; nivelul comisionului de gestiune datorat FNGCIMM se negociaza semestrial intre Ministerul Finantelor Publice si FNGCIMM si se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice;
……………………………………………………………………………………
e) solicita un avans care acopera diferenta dintre pretul de achizitie a locuintei rezultat din antecontractul de vanzarecumparare si finantarea garantata;
……………………………………………………………………………………
i) accepta sa efectueze formalitatile de inscriere/radiere in/din cartea funciara a ipotecii legale asupra locuintei achizitionate in cadrul programului in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum si cele de notare/radiere in/din cartea funciara a interdictiei de instrainare pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pe toata durata finantarii. Inscrierea ipotecii legale si notarea interdictiilor se efectueaza in temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale si a interdictiilor se face in baza deciziei FNGCIMM;
……………………………………………………………………………………
k) finantatorii sunt obligati sa mentina criteriile prevazute la lit. b), c), d), f), g), i) si i1) pe intreaga durata de derulare a contractelor de finantare incheiate in conditiile programului.”

18. La anexa nr. 2, la articolul 2, dupa litera i) se introduc doua noi litere, literele i^1) si i^2), cu urmatorul cuprins:

“i^1) accepta sa inscrie privilegiul finantatorului prevazut de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, numai in cazul primirii comunicarii respingerii cererii de plata a garantiei de la FNGCIMM;

i^2) accepta sa efectueze formalitatile de inscriere/radiere in/din cartea funciara a ipotecilor legale asupra terenurilor aflate in proprietatea beneficiarului individual, respectiv proprietatea unui membru al asociatiei, precum si asupra locuintelor construite in cadrul programului, instituite in baza legii in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, valabile pe toata durata finantarii, cu notarea/radierea in/din cartea funciara a interdictiei de instrainare a acestora pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pe toata durata finantarii. Inscrierea ipotecii legale si notarea interdictiilor se efectueaza in temeiul contractului de garantare, iar radierea ipotecii legale se face in baza deciziei FNGCIMM;”.

19. La anexa nr. 2, articolele 3 si 4 se abroga.

Art. II
Pentru achizitionarea locuintelor pentru care au fost incheiate antecontracte de vanzare-cumparare in forma autentica sau sub semnatura privata cu data certa pana la intrarea in vigoare a prezentei hotarari pot fi emise promisiuni de garantare in conditiile normelor de implementare a programului “Prima casa” in vigoare la data incheierii antecontractelor de vanzare-cumparare, cu incadrarea in limita diferentei ramase neutilizate din plafonul alocat pentru anul 2009.

Art. III
Dispozitiile art. 2 lit. c) din Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casa”, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica locuintelor noi, construite in baza autorizatiilor de construire eliberate dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, inclusiv celor construite prin programele derulate de Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL) in baza autorizatiilor de construire eliberate pana la aceasta data.

Art. IV
Dispozitiile art. 2 lit. d) din Hotararea Guvernului nr. 717/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se aplica locuintelor viitoare, care urmeaza sa se construiasca de catre beneficiari individuali in baza autorizatiilor de construire eliberate dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, inclusiv celor care se construiesc prin programele derulate de ANL.

Art. V
Dispozitiile art. 2 lit. e) din Hotararea Guvernului nr. 717/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se aplica locuintelor viitoare, care urmeaza sa se construiasca prin asociatii fara personalitate juridica constituite de minimum 7 beneficiari, in baza autorizatiilor de construire eliberate dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. VI
Conditiile de acordare a garantiilor pentru construirea locuintelor prevazute la art. 2 lit. d) si e) din Hotararea Guvernului nr. 717/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, criteriile de eligibilitate pentru institutiile de credit si pentru persoanele fizice beneficiare de garantii pentru construirea de locuinte se stabilesc prin norme aprobate prin hotarare a Guvernului in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

Art. VII
(1) In termen de 7 zile calendaristice de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei hotarari, finantatorii vor transmite Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. � IFN (FNGCIMM) si Ministerului Finantelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finantarilor in cadrul programului, asa cum sunt prevazute la art. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 717/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, precum si valoarea estimata a finantarilor care urmeaza sa fie garantate in anul 2010 in cadrul programului.
(2) In cazul in care valoarea totala a finantarilor comunicata de finantatori depaseste plafonul de 700 milioane euro alocat pentru anul 2010, FNGCIMM este autorizat, cu acordul prealabil al Ministerului Finantelor Publice, sa efectueze alocari pro-rata in cadrul acestuia.
(3) FNGCIMM este autorizat sa evalueze cel putin trimestrial modul de utilizare de catre finantatori a plafonului alocat si sa efectueze realocari intre finantatori in functie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate.

Art. VIII
Hotararea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului “Prima casa”, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 18 iunie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare.

Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial

Sursa: Dreptonline.ro

HG nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casa

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 418 din 18 iunie 2009
In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului Prima casa,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1
(1) In scopul facilitarii accesului persoanelor fizice la achizitia unei locuinte prin contractarea de credite, se aproba normele de implementare a programului “Prima casa”, denumit in continuare programul, prevazute in anexa nr. 1.
(2) Programul, definit ca program guvernamental, are urmatoarele caracteristici:
a) caracter national, determinat de aplicabilitatea acestuia pe intregul teritoriu al tarii;
b) caracter social, reprezentat de interventia statului in procesul de garantare a creditelor contractate de persoanele fizice pentru achizitia de locuinte.

Art. 2
Beneficiarii pot achizitiona in cadrul programului urmatoarele tipuri de locuinte:
a) locuinta finalizata;
b) locuinta care urmeaza sa se construiasca;
c) locuinta aflata in faza de constructie, denumita in continuare constructie la rosu.

Art. 3
Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achizitioneaza locuinte prevazute la art. 2 si pentru finantatori sunt prevazute in anexa nr. 2.

Art. 4
Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri si Ministerul Administratiei si Internelor sunt imputernicite sa duca la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 5
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Anexa nr. 1 – NORME de implementare a programului Prima casa

Capitolul 1 – Dispozitii generale

Art. 1
Prezentele norme au fost elaborate in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului “Prima casa”, denumit in continuare programul.

Art. 2
Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A – IFN, denumit in continuare FNGCIMM, garanteaza, in numele si in contul statului, creditele acordate persoanelor fizice pentru achizitia unei locuinte in cadrul programului.

Art. 3
(1) Sursa de plata a garantiilor emise in numele si in contul statului este bugetul de stat.
(2) Pentru anul 2009, plafonul garantiilor care pot fi emise potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 este de 1 miliard euro.
(3) Plafonul prevazut la alin. (2) include si valoarea promisiunilor de garantare emise de FNGCIMM, in numele si in contul statului, potrivit cap. VI.

Art. 4
Conventia prevazuta la art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, denumita conventia privind implementarea programului, va cuprinde, fara a se limita la acestea, clauze privind:
a) mecanismul de punere in aplicare a conditiilor programului;
b) evidenta portofoliului de garantii;
c) raportarea periodica a portofoliului de garantii;
d) conditiile de plata a garantiilor;
e) termenul si modalitatea de transfer al contravalorii garantiilor pentru care finantatorul a solicitat plata;
f) raspunderea contractuala;
g) cauze de incetare a conventiei;
h) modalitatea de solutionare a eventualelor litigii.

Capitolul II – Definitii

Art. 5
In sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) conditiile programului – criteriile de eligibilitate pentru beneficiari si finantatori, descrierea, acordarea, monitorizarea si plata garantiei;
b) garantie – angajament asumat de FNGCIMM, in numele si in contul statului, materializat intr-un contract de garantare, care acopera pierderea suportata de finantator, ca urmare a producerii riscului de credit;
c) beneficiar- persoana fizica care indeplineste criteriile de eligibilitate prevazute de prezentele norme, precum si normele de creditare ale finantatorului, care solicita si primeste finantare din partea acestuia, garantata de FNGCIMM, in numele si in contul statului, in cadrul programului;
d) finantator- banca, inclusiv unitatile teritoriale ale acesteia (sucursale, agentii etc.), care indeplineste criteriile de eligibilitate si acorda o finantare unui beneficiar in cadrul programului;
e) finantare garantata – credit de maximum 60.000 euro sau echivalentul in lei, acordat in cadrul programului, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar in baza contractului de credit;
f) riscul de credit – neplata, partiala sau integrala, de catre beneficiar a finantarii garantate (principalului);
g) conventie privind implementarea programului ­ document-cadru, incheiat intre Ministerul Finantelor Publice si FNGCIMM, care cuprinde, in principal, termenii si conditiile mandatului acordat FNGCIMM si clauze privind drepturile si obligatiile acestora privind acordarea, monitorizarea, raportarea si executarea garantiilor;
h) conventie de garantare – document contractual cadru, incheiat intre finantator si FNGCIMM, care cuprinde, in principal, clauze privind drepturile si obligatiile partilor, acordarea, monitorizarea si executarea garantiilor;
i) contract de garantare – document contractual incheiat intre FNGCIMM, finantator si beneficiar, in care se prevad conditiile specifice de acordare si plata a unei garantii;
j) soldul finantarii garantate – soldul finantarii (principalului) exigibilla data cererii de plata a garantiei;
k) valoarea garantiei – valoarea mentionata in contractul de garantare, al carei nivel acopera soldul finantarii garantate (principalului), exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar in baza contractului de credit;
l) valoarea de executare a garantiei – suma ce urmeaza a fi platita de catre Ministerul Finantelor Publice ca urmare a producerii riscului de credit, egala cu soldul finantarii garantate;
m) data incetarii raspunderii FNGCIMM in numele si in contul statului – data la care inceteaza raspunderea FNGCIMM in numele si in contul statului, respectiv:
1. data rambursarii integrale de catre beneficiar a finantarii garantate, la termen sau anticipata; sau
2. data la care Ministerul Finantelor Publice plateste valoarea de executare a garantiei;
n) perioada de valabilitate a garantiei – perioada de la data intrarii in vigoare a garantiei si pana la data incetarii raspunderii FNGCIMM in numele si in contul statului;
o) promisiune unilaterala de creditare – document prin care finantatorul isi exprima disponibilitatea de a acorda o finantare unui beneficiar care, la data acordarii acesteia, trebuie sa se incadreze in criteriile de eligibilitate ale programului. Documentul are valabilitate pe perioada de constructie a locuintei, dar nu mai mult de 18 luni;
p) promisiune de garantare – document emis de FNGCIMM catre finantator, prin care FNGCIMM isi exprima intentia de a garanta finantarea care va fi acordata beneficiarilor de catre finantator. Documentul are valabilitate pe perioada de constructie a locuintei, dar nu mai mult de 18 luni.

Capitolul III – Descrierea garantiei

Art. 6
Garantia emisa de FNGCIMM, in numele si in contul statului, are urmatoarele caracteristici principale:
a) este irevocabila – furnizorul protectiei nu isi poate rezerva prin contract dreptul de a revoca unilateral garantia sau de a creste costul efectiv al garantiei, cu exceptia cazului in care cumparatorul protectiei nu plateste la scadenta costul protectiei;
b) este neconditionata – contractul prin care este furnizata protectia nu contine nicio clauza asupra careia cumparatorul protectiei nu detine controlul, clauza care sa poata scuti garantul de obligatia de a plati in termen de maximum 90 de zile calendaristice, in cazul in care obligatul principal nu achita la termen plata scadenta/platile scadente;
c) este expresa – protectia furnizata de garantie este legata in mod clar de expuneri ce pot fi identificate cu exactitate sau de un portofoliu de expuneri clar delimitat, astfel incat gradul de acoperire a protectiei este clar definit si nu poate fi pus la indoiala;
d) este directa;
e) este platibila la prima cerere scrisa a finantatorului;
f) are valoare determinata, initial egala cu valoarea rezultata din raportul de evaluare a locuintei mai putin avansul, fara a depasi 60.000 euro sau echivalentul in lei; raportul de evaluare va fi intocmit de un evaluator autorizat, agreat de finantator;
g) valoarea se reduce cu ratele de capital (principal) rambursate de catre beneficiar;
h) acopera numai principalul, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiar in baza contractului de credit.

Art. 7
Raspunderea FNGCIMM, in numele si in contul statului, incepe la data semnarii de catre parti a contractului de garantare.

Art. 8
Garantia se acorda in euro sau in moneda nationala si se plateste in moneda nationala, la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei si valabil la data platii.

Art. 9
Acordarea garantiei se realizeaza pe baza aprobarilor FNGCIMM.

Art. 10
Garantia este garantata cu ipoteca de rang I asupra locuintei achizitionate prin program, in favoarea statului roman reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, valabila pe toata durata finantarii, cu notarea in cartea funciara a interdictiei de vanzare a acesteia pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini.

Capitolul IV – Acordarea si monitorizarea garantiei

Art. 11
(1) In vederea obtinerii unei garantii, finantatorul va transmite FNGCIMM solicitarea de garantare, dupa aprobarea finantarii de catre structurile sale competente, sub conditia suspensiva de acordare a garantiei. Solicitarea se formuleaza in temeiul conventiei de garantare.
(2) FNGCIMM analizeaza, potrivit reglementarilor proprii si prezentelor norme, solicitarea de garantare si, in cazul in care constata ca aceasta indeplineste conditille de acordare, comunica finantatorului decizia sa si incheie contractul de garantare.
(3) Contractul de garantare va cuprinde, fara a se limita la acestea, urmatoarele:
a) identitatea partilor;
b) obiectul si durata contractului;
c) valoarea maxima a garantiei acordate in euro si exprimata in moneda nationala sau acordate in moneda nationala;
d) valoarea, modalitatea de calcul si termenele de plata ale comisionului de gestiune datorat de finantator;
e) continutul si termenele de raportare a situatiei finantarii garantate;
f) conditiile si termenul de plata a garantiei;
g) celelalte drepturi si obligatii ale partilor;
h) cazurile de neindeplinire a obligatiilor;
i) modalitatea de solutionare a eventualelor litigii.
(4) FNGCIMM are dreptul sa solicite finantatorului informatii suplimentare atunci cand elementele cuprinse in solicitarea de garantare si in documentatia furnizata nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei.

Art. 12
FNGCIMM monitorizeaza garantiile aprobate.
Monitorizarea reprezinta ansamblul de actiuni intreprinse in perioada cuprinsa intre acordarea garantiei si incetarea valabilitatii acesteia, actiuni constand, in principal, in:
a) urmarirea si verificarea indeplinirii de catre finantator a tuturor obligatiilor asumate prin contractul de garantare, la termenele si in conditiile prevazute de acesta;
b) urmarirea periodica a stadiului derularii creditului, pe baza situatiilor furnizate de catre finantator, conform prevederilor contractului de garantare.

Art. 13
Contractul de garantare poate fi modificat prin act aditional, pe parcursul derularii, numai in cazul in care modificarile nu se refera la conditiile programului.

Capitolul V – Plata garantiei

Art. 14
(1) Finantatorul este indreptatit la executarea garantiei numai daca a transmis la FNGCIMM cererea de plata in cadrul perioadei de valabilitate a garantiei.
(2) Cererea de plata va fi insotita de documentele justificative prevazute in contractul de garantare.

Art. 15
FNGCIMM verifica incadrarea cererii de plata in termenii si conditiile conventiei de garantare si ale contractului de garantare.

Art. 16
Plata garantiei se va face in conditiile si in termenii prevazuti in conventia privind implementarea programului, conventia de garantare si contractul de garantare, in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de catre FNGCIMM a cererii de plata, fara insa a se depasi 90 de zile calendaristice restante la plata de catre beneficiar.

Art. 17
(1) Sumele garantate de FNGCIMM se platesc finantatorului de catre Ministerul Finantelor Publice din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice – Actiuni generale, si se recupereaza, prin executare silita, de catre organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala de la beneficiarii finantarii garantate, persoane fizice, conform reglementarilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.
(2) Dupa efectuarea platii de la alin. (1), Ministerul Finantelor Publice informeaza FNGCIMM, care intocmeste un inscris prin care se individualizeaza creanta bugetara rezultata prin plata, exprimata in moneda nationala, si data scadentei acesteia. Inscrisul, impreuna cu dovada comunicarii acestuia catre debitorul beneficiar al finantarii garantate, contractul de garantare, precum si documentele care au stat la baza acordarii garantiei, se inainteaza organelor competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a caror raza teritoriala are domiciliul fiscal debitorul persoana fizica, in vederea efectuarii procedurii de executare silita.
(3) In termen de 15 zile calendaristice de la data platii garantiei catre finantator, FNGCIMM comunica inscrisul prevazut la alin. (2) si debitorului beneficiar al finantarii garantate.
(4) Comunicarea prevazuta la alin. (2) si (3) se face prin posta, cu scrisoare recomandata cu dovada de primire, sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea actelor si confirmarea primirii acestora.
(5) Procedurile privind transmiterea documentatiei si formularistica utilizata se stabilesc prin conventia privind implementarea programului.

Art. 18
(1) In temeiul titlului executoriu, organele fiscale vor proceda la emiterea si comunicarea somatiei de plata pentru sumele individualizate in inscrisul prevazut la art. 17 alin. (2), executarea silita urmand sa se realizeze potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) In cazul in care popririle infiintate de organul de executare genereaza consecinte sociale deosebite, organul fiscal poate dispune, la cererea debitorului si tinand seama de motivele invocate de acesta, fie suspendarea temporara totala, fie suspendarea temporara partiala a executarii silite prin poprire, conform prevederilor Codului de procedura fiscala.

Art. 19
(1) Pentru aplicarea art. 60 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, precum si autoritatile administratiei publice locale vor asigura transmiterea la organele fiscale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala a informatiilor actualizate existente in cartile funciare si, respectiv, in baza de date privind bunurile imobile si bunurile mobile sau vor asigura obtinerea acestor informatii online.
(2) Modalitatea si conditiile de transmitere a informatiilor prevazute la alin. (1) se vor stabili prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor, in termen de 15 de zile calendaristice de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentelor norme.

Capitolul VI – Promisiunea de garantare

Art. 20
In situatia achizitiei unei locuinte care urmeaza a fi construita sau a unei constructii la rosu, beneficiarul va depune la finantator o cerere de finantare, insotita de antecontractul de vanzare-cumparare a locuintei sau de contractul de constructie, incheiat cu o societate de constructii. Finantatorul, in urma constatarii incadrarii solicitantului in criteriile de eligibilitate referitoare la respectarea conditiilor specifice prevazute in normele sale interne, emite o promisiune unilaterala de creditare, sub conditia obtinerii unei promisiuni de garantare.

Art. 21
La solicitarea finantatorului, in baza conventiei de garantare, FNGCIMM emite promisiunea de garantare.

Art. 22
Inainte de expirarea termenului de valabilitate a promisiunii unilaterale de creditare, beneficiarul prezinta finantatorului documentele din care rezulta finalizarea locuintei. Daca la aceasta data finantatorul constata indeplinirea integrala de catre beneficiar a criteriilor programului, aproba finantarea sub conditia obtinerii garantiei FNGCIMM.

Art. 23
Pentru obtinerea garantiei FNGCIMM se procedeaza conform cap. IV.

Capitolul VII – Dispozitii finale

Art. 24
In aplicarea prezentelor norme, conventia privind implementarea pragramului, precum si conventia de garantare se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si ministrului Intreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri, in termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentelor norme.

Art. 25
(1) In termen de 7 zile calendaristice de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentelor norme, finantatorii vor transmite FNGCIMM si Ministerului Finantelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finantarilor in cadrul programului, asa cum sunt prevazute la art. 2 lit. b) din anexa nr. 2, precum si valoarea estimata a finantarilor care urmeaza sa fie garantate si a promisiunilor de garantare care vor fi solicitate in anul 2009 in cadrul programului.
(2) In cazul in care valoarea totala a finantarilor comunicata de finantatori depaseste plafonul prevazut la art. 3 alin. (2) si (3), FNGCIMM este autorizat, cu acordul prealabil al Ministerului Finantelor Publice, sa efectueze alocari pro rata in cadrul acestuia.
(3) FNGCIMM este autorizat sa evalueze, la intervale regulate de 3 luni, modul de utilizare de catre finantatori a plafonului alocat si sa efectueze realocari intre finantatori in functie de gradul de utilizare al plafoanelor alocate.

ANEXA Nr. 2 – CRITERII de eligibilitate pentru beneficiarii care achizitioneaza locuinte finalizate, care urmeaza sa se construiasca sau aflate in faza de constructie la rosu si pentru finantatori

Art. 1
Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achizitioneaza in cadrul programului o locuinta finalizata sunt urmatoarele:
a) la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului “Prima casa”, nu detin in proprietate o locuinta, individual sau in comun, impreuna cu sotii lor sau cu alte persoane, indiferent de modul in care a fost dobandita si nici nu au in derulare un credit ipotecar; dovada indeplinirii acestui criteriu se face cu declaratia pe propria raspundere a beneficiarului, data in forma autentica;
b) achizitioneaza in cadrul programului o locuinta finalizata, aflata pe teritoriul Romaniei, inscrisa in cartea funciara in conditiile legii si libera de sarcini, cu exceptia privilegiului vanzatorului asupra pretului;
c) indeplinesc conditiile specifice prevazute in cadrul normelor interne de creditare ale finantatorilor;
d) dispun de un avans de minimum 5% din pretul de achizitie al locuintei, daca pretul acesteia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau de 3.000 euro plus diferenta dintre pretul de achizitie al locuintei si 60.000 euro, daca pretul acesteia este mai mare de 60.000 euro;
e) se obliga sa constituie un depozit colateral pentru garantarea dobanzii, in valoare egala cu 3 rate de dobanda;
f) se obliga sa nu instraineze locuinta achizitionata in primii 5 ani de la data dobandirii; dupa expirarea acestui termen, in cazul preluarii contractului de credit de catre un tert, acesta trebuie sa intruneasca criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii programului;
g) se obliga sa constituie in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, o ipoteca de rang I asupra locuintei achizitionate din finantarea garantata si este de acord cu notarea in cartea funciara a interdictiei de vanzare a acesteia pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini;
h) se obliga sa asigure locuinta achizitionata din finantarea garantata impotriva tuturor riscurilor si cesioneaza drepturile de despagubiri in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 2
Criteriile de eligibilitate pentru finantatori sunt urmatoarele:
a) au acoperire teritoriala la nivel national si/sau judetean;
b) costul total al finantarilor acordate in cadrul programului se compune din:
– rata dobanzii EURIBOR la 3 luni plus o marja de maximum 4,00 % pe an pentru creditele in euro si ROBOR la 3 luni plus o marja de maximum 2,50 % pe an pentru creditele in lei; marja include si nivelul total al comisioanelor percepute de catre finantator;
– comisionul de gestiune datorat FNGCIMM de 0,37% pe an, calculat la soldul finantarii;
c) finantatorii au obligatia prevederii exprese in contractele de credit a costurilor cu dobanda exprimata in raport cu EURIBOR/ROBOR la 3 luni si separat a costurilor cu comisioanele;
d) nu percep comision de rambursare anticipata;
e) solicita un avans de 5% din pretul de achizitie al locuintei, daca pretul acesteia este mai mic sau egal cu 60.000 euro, sau 3.000 euro plus diferenta dintre pretul de achizitie a locuintei si 60.000 euro, daca pretul acesteia este mai mare de 60.000 euro;
f) durata maxima a creditului este de 30 ani;
g) contractul de credit nu contine clauze care sa permita modificarea unilaterala de catre finantator a acestuia;
h) accepta sa efectueze evaluarea locuintei si verifica indeplinirea obligatiei de asigurare a locuintei de catre beneficiar pe toata durata creditului;
i) accepta sa instituie si sa reinnoiasca in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, ipoteca de rangul I asupra locuintei achizitionate in cadrul programului;
j) indeplinesc conditiile de prudentialitate prevazute de legislatia bancara, certificate pentru FNGCIMM de catre Banca Nationala a Romaniei;
k) finantatorii sunt obligati sa mentina criteriile prevazute la alin. (1) pe intreaga durata de derulare a contractelor de finantare incheiate in conditiile programului.

Art. 3
In cazul achizitionarii locuintelor prevazute la art. 2 lit. b) si c) din hotarare, pe langa criteriile prevazute la art. 1, beneficiarii trebuie sa prezinte finantatorului un antecontract incheiat cu o societate de constructii.

Art. 4
In cazul achizitionarii locuintelor prevazute la art. 2 lit. b) si c) din hotarare, pe langa criteriile prevazute la art. 2, in cazul in care finantatorii solicita FNGCIMM emiterea unei promisiuni de garantare vor plati acestuia un comision unic de analiza de 0,15%, aplicat la valoarea promisiunii unilaterale de creditare emise de finantator. Comisionul este suportat de beneficiar.

Materialul de fata reprezinta o prelucrare si formatare neoficiala a prevederilor oficiale, avand la baza texte publice preluate de la: Monitorul Oficial.

Sursa: dreptonline.ro

UP-DATE

Normele modificate pentru Programul Prima Casa, publicate in Monitorul Oficial marti, 28 iulie, contin prevederi clare prin care ipoteca trece la finantator, daca Fondul de Garantare respinge cererea de plata a garantiei. De asemenea, a fost eliminata prevederea ca locuinţa achizitionata sa fie libera de sarcini.

Modificarile la normele de implementare sunt publicate in Monitorul Oficial Nr.519/28.VII.2009. Se aduc modificari la normele publicate in Hotararea nr. 717 din 17 iunie 2009.

La paragraful legat de data incetarii raspunderii FNGCIMM in numele si in contul statului – a fost adaugata o noua situatie: – “data comunicarii respingerii cererii de plata a garantiei in cazul nerespectarii de catre finantator a obligatiilor referitoare la plata garantiei prevazute expres in conventia de garantare”.

Modificarile aduse de noul act normativ:

La articolul 10: “Garanţia este garantată cu ipotecă de rang I asupra locuinţei achiziţionate prin program, în favoarea statului român reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, valabilă pe toată durata finanţării, cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de vânzare a acesteia pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini.”
– A fost adaugat: “si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pe toata durata finantarii. In cazul primirii de catre finantator a comunicarii respingerii cererii de plata a garantiei de la FNGCIMM, in temeiul conventiei de garantar, finantatorul are dreptul sa inscrie in cartea funciara privilegiul reglementat de art.1737 pct2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciara a ipotecii legal constituite in favoarea statului roman.

Articolul mentionat din Codul civil se refera la Creditorii privilegiati asupra imobilelor si punctul 2 spune: “Acei ce au dat banii care au servit la achizitia unui imobil. Trebuie insa sa fie constatat intr-un mod autentic, prin actul de imprumutare, ca suma era destinata a fi intrebuintata la aceasta; asemenea trebuie sa fie constatat prin chitanta vinzatorului ca plata pretului s-a facut cu banii imprumutati.”

ANEXA Nr. 2: CRITERII de eligibilitate
1: Criterii pentru beneficiari

Norme vechi – b): achiziţionează în cadrul programului o locuinţă finalizată, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condiţiile legii şi liberă de sarcini, cu excepţia privilegiului vânzătorului asupra preţului;

Norme noi -b): achiziţionează în cadrul programului o singura locuinţă finalizată, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condiţiile legii.

Norme vechi – h): “se obligă să asigure locuinţa achiziţionată din finanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor şi cesionează drepturile de despăgubiri în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice.”

Norme noi – h): “se obligă să asigure locuinţa achiziţionată din finanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor şi desemneaza statul roman, reprezentat de MFP, ca beneficiar al politei de asigurare a locuintei, pe toata durata finantarii.”

Norme vechi – g): se obligă să constituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, o ipotecă de rang I asupra locuinţei achiziţionate din finanţarea garantată şi este de acord cu notarea în cartea funciară a interdicţiei de vânzare a acesteia pe o perioadă de 5 ani şi a interdicţiei de grevare cu alte sarcini; – SE ABROGA, in normele noi

Articolul 2, punctul h) Criterii eligibilitate finantatori

Norme vechi: “acceptă să efectueze evaluarea locuinţei şi verifică îndeplinirea obligaţiei de asigurare a locuinţei de către beneficiar pe toată durata creditului”;
Norme noi: “acceptă să efectueze evaluarea locuinţei ce se va achizitiona din finantarea garantata”.

Norme vechi: i) acceptă să instituie şi să reînnoiască în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, ipotecă de rangul I asupra locuinţei achiziţionate în cadrul programului;
Norme noi: i) accepta sa efectueze formalitatile de inscriere in cartea funciara a ipotecii legale asupra locuintei achizitionate in cadrul programului in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum si cele de notare in cartea funciara a interdictiei de vanzare pe o perioada de 5 ani si a interdictiei de grevare cu alte sarcini pe toata durata finantarii. Inscrierea ipotecii legale si notarea interdictiilor se efectueaza in temeiul contractului de garantare.

Art. 3
Norme vechi: În cazul achiziţionării locuinţelor prevăzute la art. 2 lit. b) şi c) din hotărâre pe lângă criteriile prevăzute la art. 1, beneficiarii trebuie să prezinte finanţatorului un antecontract încheiat cu o societate de construcţii.

Norme noi: În cazul achiziţionării locuinţelor prevăzute la art. 2 lit. b) şi c) din hotărâre, daca beneficiarul solicita emiterea unei promisiuni unilaterale de creditare, pe langa indeplinirea criteriilor prevazute la art1.litera a) si c) acesta trebuie sa prezinte finantatorului antecontractul de vanzare-cumparare a locuintei.

Sursa: HotNews.ro

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Video

Categorii

RSS COGITUS

  • A apărut o eroare; probabil fluxul nu funcționează. Încearcă din nou mai târziu.

Arhiva articole

aprilie 2020
L M M J V S D
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
%d blogeri au apreciat: